Zmiana nazw ulic- Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016r.

Rutecki1 kwietnia 2016 r. została podpisana przez Prezydenta RP Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej . Ustawa ta w wielu środowiskach budzi wiele kontrowersji, bądź jest tematem wielu polemik . Przede wszystkim ustawa skupia się na zmianie nazw ulic, które w swojej nazwie propagują ustrój totalitarny-przede wszystkim ustrój komunistyczny. W nazwach tych ulic- w większości występują nazwiska działaczy komunistycznych, którzy w jakiś sposób byli ciemięzcami obywateli Narodu Polskiego.
W wielu przypadkach są to nazwy związane z organizacjami komunistycznymi.

Zgodnie z Art. 1.2 USTAWY z 1 kwietnia 2016 r.: Za propagujące komunizm uważa się […] nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytatywny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989 .
Większość obywateli jest przychylna tej inicjatywie ustawodawczej, jednak pojawiają się pewne obawy nie tyle co do propozycji zmian, ale znaczną rolę odgrywa tu czynnik ekonomiczny. Chodzi przede wszystkim o koszty związane ze zmianą dokumentów tożsamości oraz zmianą danych w różnych instytucjach ( m.in.. banki, KRS, zakłady ubezpieczeń) .
Zgodnie z ustawą chcemy przypomnieć, że koszty wymiany dokumentów są przerzucone na samorządy terytorialne. Są na to zabezpieczone fundusze z budżetu państwa.
Pragniemy również przypomnieć Art. 5 .1 USTAWY z dnia 1 kwietnia 2016r. , który mówi, że wszelkie zmiany w pismach, postępowaniach sądowych i administracyjnych, w prawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat .
Nie trzeba będzie też od razu wymieniać wszystkich dokumentów, w których zawarty jest adres zamieszkania, ponieważ zgodnie z Art. 5.2 USTAWY z dnia 1 kwietnia 2016r. :

zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową .
Ustawa reguluje również okres, w którym ma być przeprowadzona zmiana nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów . Samorządy miejskie i gminne mają 12 miesięcy na dokonanie zmian od daty wejścia ustawy w życie.

Jako Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie, działając na podstawie Statutu § 4 pkt. 2 ( celem Stowarzyszenia jest pielęgnowanie tradycji i kultury Polskiej oraz patriotyzmu) oraz § 5 pkt. 6, 8 ( Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez : inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia oraz upamiętnianie wydarzeń historycznych)
Pragniemy niejako wyjść naprzeciw mieszkańcom naszego miasta i zaproponować pewne rozwiązanie i pomoc. Zmiana nazw ulic jest podyktowana prawem ogólnokrajowym i musi być zrealizowana.
Chcemy Państwu zaproponować przykłady nowy nazw ulic nawiązujących do chlubnych wydarzeń, które przyczyniły się do chwały Najjaśniejszej Rzeczypospolitej , oraz przypomnimy Państwu nazwiska Polek i Polaków, którzy zapisali się złotymi zgłoskami na kartach polskiej historii .
Są to tylko i wyłącznie propozycje, które mieszkańcy mogą wziąć pod uwagę.
Jednym z naszych propozycji- jest jakby przypomnienie nazw ulic naszego Miasta, które zostały zapominane, bądź zastąpione innymi. Być może i takie rozwiązanie byłoby słuszne.
Chcemy również zaproponować nazwy – związane z nazwiskami zasłużonych działdowian, bądź wydarzeń związanych z naszym miastem- ważnych i godnych upamiętnienia .

Autor: Andrzej Rutecki

About the author: admin