W jakim celu powstało Stowarzyszenie?


Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” działa od marca bieżącego roku, jesteśmy stowarzyszeniem zwyczajnym, działamy non-profit. Celem stowarzyszenia jest edukacja historyczna, pielęgnowanie tradycji i kultury polskiej, patriotyzmy i wartości chrześcijańskich.


Należy powiedzieć, że powstaliśmy z tego, co nas boli. A boli nas takie, a nie inne traktowanie edukacji historycznej przez media głównego nurtu i przez określone wpływowe środowiska, co prowadziło do zafałszowywania historii, naśmiewania się z patriotyzmu, jakichkolwiek osiągnięć naszych przodków, a nawet sensu walki o wolność i niepodległość. A przecież państwo polskie istnieje niemal XI wieków, a chrześcijaństwo wprowadzono 1050 lat temu. 

Dzięki wielowiekowej pracy Kościoła katolickiego powstał i ukształtował się Naród Polski i Państwo Polskie. Kościół nauczył ekonomi i administracji, stworzył i rozwinął szkolnictwo i opiekę zdrowotną (szpitale), a także podstawy kultury i sztuki.

 Nasi przodkowie bronili Europy przed mongołami, zwanymi inaczej tatarami, zalewem islamu czy bolszewickimi hordami. Stworzyli prawo narodów do samostanowienia. Już 600 lat temu tuż po bitwie pod Grunwaldem, na soborze w Wiennie – sobory były wówczas spotkaniami elit europejskich, brali w nich udział królowie, książęta i cesarze – to, co mówił Paweł Włodkowic (szef delegacji polskiej, rektor Uniwersytetu Jagielońskiego) oznacza, że każdy naród ma prawo sam stanowić o własnym losie, ma prawo żyć w bezpiecznych granicach i pozwolić żyć innym. 
Nasi przodkowie odrzucali tym samym to, czym Europa zachodnia zajmowała się w wieku XVI, XVII i XVIII, czyli konkwistą, kolonializmem i handlem niewolnikami. Z tego wywodzi się gospodarcza potęga Europy, a także mentalność jej elit. Jeszcze w latach 60. i 70 . ubiegłego wieku nauczano na uczelniach zachodniej Europy, że europejczykiem jest tylko ten, kto na co dzień posługuje się jednym z języków germańskich lub łacińskich. Czy miało to uzasadniać jałtański podział Europy? A czym dla naszych przodków była ojczyzna?

Już dziś mamy miliony męczenników za wiarę, wolność i niepodległość. Ginęli i byli mordowani lub więzieni przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, szczególnie duchowieństwa, którego wybitni przedstawiciele zapisywali się często złotymi zgłoskami w dziedzinie literatury, sztuki, a nawet gospodarki, zarządzania i ekonomii. 
Polacy wnieśli ogromny wkład w rozwój europejskiej demokracji, kultury, nauki, sztuki, techniki i technologii, zaś poziom tolerancji do innych społeczeństw, był bardzo wysoki, żeby nie powiedzieć najwyższy. Ale tolerancja nie oznacza równouprawnienia. Ludzie różnych wyznań swobodnie wyznawali swoją wiarę, swobodnie uprawiali handel i rzemiosło. 
W innych krajach Europy w tym czasie było to niemożliwe. Ponadtysiącletnia historia Polski jest wyjątkowo bogata w wydarzenia. Nasze Stowarzyszenie zamierza przypominać te wydarzenia. Chodzi o to, by uzmysłowić sobie wielkość dzieł i starań naszych przodków, nie ma tu miejsca na kompleksy, że co prawda zachód Europy jest nam potrzebny, ale my jemu też, a może my nawet bardziej? 
Ktoś powie: jesteśmy w Działdowie, ale odwołując się do słów śp. Adam Hanuszkiewicza, który twierdził, że siła polskości tkwiła i tkwi w Polsce powiatowej. Polska powiatowa jest nadzieją na odrodzenie się polskości. Róbmy więc swoje, a na pewno to coś da. Ora et labora.

Prezes Stowarzyszenia
Zenon Gajewski

About the author: admin